INSTRUKCJA OBSŁUGI
PROGRAMU PITY 2014


JAK ROZLICZYĆ PIT ZA ROK 2014 ?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia, a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.JAKI FORMULARZ ZEZNANIA WYBRAĆ ?

Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37.


Wypełniamy go, jeśli uzyskaliśmy przychody:
wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody: ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej, z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy), ze stypendiów, z działalności wykonywanej osobiście, ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z praw autorskich i innych praw majątkowych.CZY PŁATNIK MOŻE DOKONAĆ ROCZNEGO OBLICZENIA PODATKU ?

Rocznego obliczenia podatku - na formularzu PIT-40 - może za nas dokonać płatnik (np. zakład pracy), pod warunkiem, że złożymy płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12, w którym stwierdzimy, że spełniamy wszystkie warunki uprawniające do tego obliczenia (m.in. że poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskaliśmy innych dochodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej). Decydując się na taką formę rozliczenia podatku musimy pamiętać, że rezygnujemy z możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidzianego dla małżonków albo dla osób samotnie wychowujących dzieci, jak również z korzystania z ulg podatkowych.

CZY MOŻEMY SKORZYSTAĆ Z PREFERENCYJNEJ FORMY OPODATKOWANIA ?

Małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, mogą – na wniosek wyrażony w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37, złożonym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania swoich dochodów.
Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków możemy również złożyć w sytuacji, gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.ULGI - Z KTÓRYCH MOŻEMY SKORZYSTAĆ ?
Po spełnieniu określonych w ustawie warunków podatnik może odliczyć: od dochodu: składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą, ulgę rehabilitacyjną (np. wydatki na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym), dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,

 darowizny przekazane: na cele pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła) lub cele krwiodawstwa, darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, ulgę internetową, ulgę na nabycie nowej technologii (dotyczy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą)
, ulgę odsetkową (dotyczy podatnika, który do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową);JAK OBLICZYĆ PIT ?

Po ustaleniu osiągniętych w danym roku podatkowym źródeł przychodów, zapoznaniu się z zasadami ich opodatkowania (według skali podatkowej, jednolitej stawki 19% czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) oraz wybraniu formularza zeznania odpowiedniego do ich rozliczenia, możemy przystąpić do obliczenia zobowiązania podatkowego.SKŁADAMY PIT ZA 2014 ROK

Wypełnione zeznanie podatkowe mamy obowiązek złożyć do dnia:
31 stycznia 2014 roku – dotyczy to zeznania PIT-28;
30 kwietnia 2014 roku – dotyczy to zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39,
do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem według ostatnie­go miejsca zamieszkania w Polsce.

JAK ZŁOŻYĆ PIT ?

Zeznanie możemy:
- złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego, gdzie otrzymamy potwierdzenie jego złożenia,
- nadać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska),
- wrzucić do „urzędomatu” (jest to specjalne urządzenie do przyjmowania dokumentów podatkowych )
- wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego, w tym również w uproszczony sposób, tj. bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dowodem złożenia zeznania w formie elektronicznej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które zawiera m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e-Deklaracje decydującą o terminowości złożenia zeznania.Zwrot nadpłaty następuje:
w gotówce (w kasie urzędu lub przekazem pocztowym), jeżeli nie jesteśmy zobowiązani do posiadania rachunku bankowego, lub na wskazany przez nas rachunek bankowy.

Licencja na używanie programu PITy 2014 jest bezpłatna. Użytkownik korzystający z programu wyraża zgodę na to, aby program automatycznie uzupełnił w zeznaniu pola nazwy, numeru KRS oraz celu szczegółowego w ramach wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.